Česká finanční poradenská a.s.
Vodařská 232/2
619 00 Brno - Horní Heršpice
IČ: 45274070

Založeno 1992

Žádost o pokyn valné hromady

 

Žádejte o pokyn valné hromady k obchodnímu vedení a zbavte se odpovědnosti za bankrot vaší firmy v důsledku regulace kurzu Kč

 

Platnost plných mocí – taxativní a intuitivní právo

 

Občanský zákoník (zákon 89/2012 Sb.) v § 441, odst. 2. stanovuje povinnost vystavit plnou moc téže formě, v jaké je prováděn úkon, tedy pro notářský zápis je teoreticky třeba plné moci ve formě notářského zápisu. Doslova zákon praví: „Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc“.

 

Nejvyšší soud České republiky podal k tomuto ustanovení zákona výklad, který praví, že toto ustanovení však nezakládá neplatnost běžné plné moci s ověřeným podpisem zmocnitele.

 

Insolvence fyzických podnikajících osob

Řešení úpadku fyzických podnikajících osob bylo až do 31. 12. 2013 o poznání složitější, než u osob fyzických. Předlužení této skupiny podnikatelů mělo pro ně de facto doživotní likvidační následky, které je mnohdy natrvalo diskvalifikovalo z řádného ekonomického života a uvrhlo do šedé hospodářské zóny, z níž prakticky nebylo legálního úniku.

Postoupení pohledávek a nový občanský zákoník

 

Změny v úpravě postoupení pohledávek od počátku roku 2014 můžeme nyní zřejmě hodnotit kladně. Reálné problémy pak ukáže až běžná obchodní a soudní praxe, což v případě pohledávek není nic rychlého a proto si na praktické dopady nového Občanského zákoníku budeme muset ještě počkat.

 

Postoupení pohledávek z původního věřitele (postupitel) na věřitele nového (postupník) se výrazně dotýká nový občanský zákoník, který je účinný od 1. 1. 2014. Nová právní úprava postoupení pohledávky vychází sice z dosavadního občanského a obchodního zákoníku, ale najdeme v ní několik praktických změn. Došlo jednak k zúžení a omezení dřívějších zákazů a dále k upřesnění podmínek a rozsahu ručení postupitele za postoupenou pohledávku. Podstatnou novinkou je také přímo upravená možnost postoupení souboru pohledávek.

 

Návrhy na oddlužení ve statistikách - 2008 – 2013

Od 1. 1. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen insolvenční zákon). Tento zákon začal nově řešit i úpadek fyzických osob, což do této chvíle nebylo možné. Oddlužení nebo-li osobní bankrot je jediné legální řešení dlužníka, jak řešit svoje závazky vůči svým věřitelům a zabránit tak nemorálním smluvním pokutám a rostoucím úrokům při nedodržování splátek.

 

Počet insolvenčních návrhů spojených s návrhem na oddlužení od účinnosti zákona v roce 2008 neustále stoupá. Nejvíce návrhů bylo každoročně podáno u Krajského soudu v Brně.